Om oss

Vi hjälper dig utifrån dina behov -
ett samarbete som lönar sig!

Vad gör vi och vilka är vi?

I grunden fokuserar vi på att med hög kvalitet ta oss an uppdrag inom privat och offentlig sektor. Vi fungerar som stöd och ställer upp när vår kompetens behövs och verkar för att leverera resultat – på riktigt! I vårt arbete utgår vi från ett helhetsperspektiv och är övertygade att vi alla bidrar till utvecklingen av vårt samhälle.

Det är då vi kommunicerar med varandra, lyssnar och har modet att ställa frågor samt föreslår förändringar som förankringen blir på riktigt.

Projektledning och koordinering kombineras med utredningar och styrnings- ledningsfrågor. Sammantaget ser uppdragen olika ut från tid till annan, våra dagar ser olika ut men vi har ett gemensamt fokus och samarbetar både kollegialt och med våra kunder.

Vi är ett expansivt bolag med en tydlig ambition att verka för fortsatt utveckling.

Fokus på riktiga resultat

Vi är vana att ta oss an komplexa uppdrag, tydliggöra våra kunders utmaningar och hitta bästa lösningen för att effektivera och utveckla verksamheter. Med fokus på att leverera riktiga resultat, på både kort och lång sikt, bidrar vi till att ägare, kunder, leverantörer och anställda kan utvecklas hållbart.

Våra tjänster

Projekt- och
processledning
Interrim-
uppdrag
Marknads-
och affärsstöd
Skräddarsydda
utvecklingsprogram

Exempel på uppdrag

Organisationsförändring – i politiskt styrd organisation

Stöd i genomförande av en omfattande organisationsförändring i en politiskt styrd organisation. STIMO agerade bland annat som processledare i det initiala arbetet med att formera förvaltningens
olika avdelningar och enheter utifrån bland annat uppdrag och ansvarsområden; personella resurser och frågor rörande styrning/ledning. Organisationsförändringen innebar formeringen en ny politisk styrning samt betydande förändringar inom tjänstemannaorganisationen.

Samverkansfrågor i skärningspunkten mellan universitet och kommun.

Beröringspunkter mellan akademin och kommuner är många och komplexa. Inte minst kan en nära samverkan mellan universitet och kommun bidra till en lokal och regional närings- och samhällsutveckling. Uppdraget innefattade att stödja kommunledning i att utveckla samarbetet. Uppdraget innefattade även ett flertal olika nulägeskartläggningar och omvärldsanalyser av bland annat andra campusorter och strategiska frågor rörande samarbetet mellan kommun och universitet.

Affärsutveckling i det nya energilandskapet

STIMO har under en längre tid stötta en energiaktör i affärs- och verksamhetsutveckling av nya produkter och tjänster inom det nya energilandskapet. Energiproduktion, distribution och energianvändning är satt i förändring. Nya produktionsmöjligheter, i form av bland annat solceller, medför att hushåll och privatpersoner kan axla rollen som energiproducent. Den kraftiga
marknadsutvecklingen av laddningsbara bilar skapar nya behov och möjligheter på marknaden.

Analys av elnätsinfrastruktur för fortsatt samhällsutveckling

Det pågår en nyindustrialisering pågår i norra Sverige med omfattande investeringar inom den gröna industrin. Denna utveckling är driven av ett behov av att minska koldioxidutsläppen globalt. En god tillgången till förnybar elproduktion, ett stabilt elnät och konkurrenskraftiga priser är en viktigt bakomliggande drivkraft. STIMO agerade projektledare för att analyser och tydliggöra möjligheter för ökade effektuttag från elnätet och fortsatt samhällsutveckling.
Stimo har ett brett förtroende på marknaden. Vi tillhandahåller kvalificerad kompetens där kvalitet, resultat och helhetsperspektiv är bärande delar i vårt erbjudande. Vi verkar primärt i norra Sverige och har ett väl utvecklat nätverk.