Utvecklas hållbart med Stimo

Är du intresserad av våra tjänster eller behöver komma i kontakt med oss på Stimo?

Hör av dig till någon av våra konsulter.

Ett samarbete som lönar sig

Vi tror att starka samarbeten med fokus på långsiktiga lösningar är nyckeln till att utvecklas hållbart och i rätt riktning i en konkurrenskraftig marknad.

Våra tjänster

Projekt- och
processledning
Interrim-
uppdrag
Marknads-
och affärsstöd
Skräddarsydda
utvecklingsprogram

Exempel på uppdrag

Organisationsförändring – i politiskt styrd organisation

Stöd i genomförande av en omfattande organisationsförändring i en politiskt styrd organisation. STIMO agerade bland annat som processledare i det initiala arbetet med att formera förvaltningens
olika avdelningar och enheter utifrån bland annat uppdrag och ansvarsområden; personella resurser och frågor rörande styrning/ledning. Organisationsförändringen innebar formeringen en ny politisk styrning samt betydande förändringar inom tjänstemannaorganisationen.

Samverkansfrågor i skärningspunkten mellan universitet och kommun.

Beröringspunkter mellan akademin och kommuner är många och komplexa. Inte minst kan en nära samverkan mellan universitet och kommun bidra till en lokal och regional närings- och samhällsutveckling. Uppdraget innefattade att stödja kommunledning i att utveckla samarbetet. Uppdraget innefattade även ett flertal olika nulägeskartläggningar och omvärldsanalyser av bland annat andra campusorter och strategiska frågor rörande samarbetet mellan kommun och universitet.

Affärsutveckling i det nya energilandskapet

STIMO har under en längre tid stötta en energiaktör i affärs- och verksamhetsutveckling av nya produkter och tjänster inom det nya energilandskapet. Energiproduktion, distribution och energianvändning är satt i förändring. Nya produktionsmöjligheter, i form av bland annat solceller, medför att hushåll och privatpersoner kan axla rollen som energiproducent. Den kraftiga
marknadsutvecklingen av laddningsbara bilar skapar nya behov och möjligheter på marknaden.

Analys av elnätsinfrastruktur för fortsatt samhällsutveckling

Det pågår en nyindustrialisering pågår i norra Sverige med omfattande investeringar inom den gröna industrin. Denna utveckling är driven av ett behov av att minska koldioxidutsläppen globalt. En god tillgången till förnybar elproduktion, ett stabilt elnät och konkurrenskraftiga priser är en viktigt bakomliggande drivkraft. STIMO agerade projektledare för att analyser och tydliggöra möjligheter för ökade effektuttag från elnätet och fortsatt samhällsutveckling.
Vill du jobba med oss, eller bara
veta mer?
Kontakta oss